РЕГУЛАТИВА – ПРАВНИ АКТИ

ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон о изменама и допунама Закона о oсновном образовању и васпитању

Примена Закона о заштити података о личности

Активности школе у процесу планирања и реализације мера у циљу спречавања насиља, злостављања и занемаривања

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о оцењивању у ОМШ

Правилник о оцењивању у СМШ

Правилник о изменама Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Правилник о начину обављања организованог превоза деце 

Обављање организованог превоза деце

Захтев уз Правилник о организованом превозу деце

Правилник o организациjи и остваривању екскурзиjе у средњоj школи

Коментар – Правилнику o организациjи и остваривању екскурзиjе у средњоj школи

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о програму опште уметничке матуре

Правилник о општинском савету родитеља

Правилник о вредновању  стручног усавршавања наставника и стручних сарадника  у МШ “Мокрањац“

Правилник о планирању, спровођењу и праћењу  извршења набавки

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАMИ

Основна школа

Основна школа – нови план и програм (примењује се од школске 2019/2020. године)

Средња школа – стари план и програм

Средња школа – нови план и програм (примењује се од школске 2020/2021. године)

АКТА ШКОЛЕ

Статут школе

Правила понашања у школи

Етички кодекс

РЕШЕЊА И ОДЛУКЕ

Одлукa о одређивању лица за заштиту података о личности

Одлукa о одређивању лица задуженог за евиденцију пријема поклона

УЏБЕНИЦИ

Каталог уџбеника за први разред средње школе

Листа одобрених уџбеника у школској 2019/2020.