АКТИВИ И ТИМОВИ

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА:

 1. Милош Трајковић  – директор школе (Председник актива)

 2. Ђорђе Милошевић – помоћник директора

 3. Јасенка Анђелковић Протић – помоћник директора (наставник историје музике)

 4. Александар Хрњак – психолог школе

 5. Невена Миљанић  – психолог школе

 6. Марко Ђорђевић – помоћник директора (наставник клавира)

 7. Ана Јанковић – представник Савета родитеља

 8. Братислава Ђорђевић – члан школског одбора из реда локалне самоуправе

 9. Младен Поповић – Председник ученичког парламента


 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

ЧЛАНОВИ ТИМА:

 1. Ђорђе Милошевић – помоћник директора (Председник актива)

 2. Милош Трајковић – директор школе

 3. Александар Хрњак – психолог школе

 4. Председници стручних већа

 5. Милица Стојановић – библиотекар (записничар)


 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА:

 1. Александар Хрњак, психолог школе – координатор тима

 2. Невена Миљанић, психолог школе

 3. Милица Стојановић, нототекар

 4. Јасенка Анђелковић Протић

 5. Љиља Мишур Тодоровић

 6. Родитељ ученика који се образује по ИОП-у


 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

ЧЛАНОВИ ТИМА:

 1. Александар Хрњак – психолог школе (координатор тима)

 2. Невена Миљанић – психолог школе

 3. Милош Трајковић – директор школе

 4. Марко Ђорђевић – помоћник директора

 5. Славица Танасијевић – секретар школе

 6. Љиља Мишур-Тодоровић – наставник социологије, филозофије и грађанског васпитања

 7. Зоран Гортнар – помоћник директора (наставник физичког васпитања)

 8. Ирина Јевтић – Представник савета родитеља


 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА:

 1. Александар Хрњак – психолог школе (Председник актива)

 2. Невена Миљанић – психолог школе

 3. Милош Трајковић – директор школе

 4. Александра Јовановић – наставник виоле

 5. Марко Ђорђевић – помоћник директора

 6. Представник ученичког парламента

 7. Катарина Костић – представник Савета родитеља

 8. Милица Стојановић – библиотекар (записничар)

 

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА ШКОЛЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА:

 1. Милош Трајковић директор школе

 2. Марко Ђорђевић помоћник директора

 3. Ђорђе Милошевић помоћник директора

 4. Александар Хрњак психолог школе

 5. Јасенка Анђелковић Протић помоћник директора

 6. Милица Стојановић   библиотекар/нототекар


 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

ЧЛАНОВИ ТИМА:

 1. Александар Хрњак – психолог школе

 2. Ђорђе Милошевић – помоћник директора

 3. Милица Ђорђевић – наставник традиционалног певања

 4. Александра Јовановић – наставник виоле

 5. Зоран Гортнар помоћник директора


 

ВРШЊАЧКИ ТИМ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ

 ЧЛАНОВИ ТИМА СУ ПРЕДСТАВНИЦИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 1. Лука Дрндић  4. СМШ

 2. Марија Елена Натошевић – 3. СМШ

 3. Миња Сојановић – 3. СМШ

 4. Надежда Николић – 1. СМШ

 5. Максим Ковачевић 1. – СМШ


 

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ УНУТАР И ИЗВАН УСТАНОВЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА:

 1. Невена Миљанић – психолог школе (Координатор тима)

 2. Александар Хрњак – психолог школе

 3. Ђорђе Милошевић – помоћник директора

 4. Милица Ђорђевић – наставник традиционалног певања

 5. Александра Јовановић – наставник виоле


 

ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

        ЧЛАНОВИ ТИМА:

 1.  Милица Ђорђевић – наставник традиционалног певања (Председник тима)

 2.  Александра Јовановић – наставник виоле

 3.  Снежана Перуничић – наставник клавира

 4. Марија Стојановић – наставник флауте

 5. Валентина Ташкова – наставник соло певања

 6. Зоран Гортнар – помоћник директора (наставник физичког васпитања)

 7. Моника Лашанац – наставник флауте

 8.  Маја Црнчевић – наставник солфеђа


 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛАН РАЗВОЈ

ЧЛАНОВИ ТИМА:

 1. Александар Хрњак – психолог школе (Председник тима)

 2. Невена Миљанић – психолог школе

 3. Одељенске старешине 3. и 4. разреда

 

затвори