РЕГУЛАТИВА – ПРАВНИ АКТИ

ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

ПОДЗАКОНСКА АКТА

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Правилник о начину обављања организованог превоза деце 

Обављање организованог превоза деце

Захтев уз Правилник о организованом превозу деце

Правилник o организациjи и остваривању екскурзиjе у средњоj школи

Коментар – Правилнику o организациjи и остваривању екскурзиjе у средњоj школи

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о програму опште уметничке матуре

Правилник о општинском савету родитеља

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАMИ

Основна школа

Основна школа – нови план и програм (примењује се од школске 2019/2020. године)

Средња школа – стари план и програм

Средња школа – нови план и програм (примењује се од школске 2020/2021. године)

ОПШТА АКТА ШКОЛЕ

Правила понашања у школи

Етички кодекс

Правилник о вредновању  стручног усавршавања наставника и стручних сарадника  у МШ “Мокрањац“

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

РАЗВОЈНИ ПЛАН

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

РЕШЕЊА И ОДЛУКЕ

Одлукa о одређивању лица за заштиту података о личности

Одлукa о одређивању лица задуженог за евиденцију пријема поклона

УЏБЕНИЦИ

Каталог уџбеника за први разред средње школе

Листа одобрених уџбеника у школској 2019/2020.