ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ

РУКОВОДСТВО

Директор школе:

Милош Трајковић

Помоћници директора:

Марко Ђорђевић – наставник клавира

Даница Марковић – наставник солфеђа

Јасенка  Анђелковић Протић – наставник историје музике

Александра Јовановић – наставник виолине и виоле

Секретар школе:

Славица Танасијевић

Секретаријат:

Љиља Спасић

Даница Кремзер

Стручни сарадници:

Александар Хрњак – психолог школе

Невена Миљанић – психолог школе

Милица Стојановић – нототекар/библиотекар/медијатекар школе

Рачуноводство:

Филип Драгнић – шеф рачуноводства

Наташа Николић

ШКОЛСКИ ОДБОР

Председник:

др Ивана Медић – представник родитеља

Заменик председника:

Ђорђе Миличић – представник родитеља

Дејан Травица – наставник виолончела

Бранко Тадић – наставник српског традиционалног певања

Јанко Ђоковић – наставник клавира

Данко Рапајић – представник родитеља

Јелена Дујна – представник локалне самоуправе

Славица Грујичић – представник локалне самоуправе

Братислава Ђорђевић – представник локалне самоуправе

 

СТРУЧНА ВЕЋА

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

КЛАВИР И ХАРФУ

Председник стручног већа: Милица Васиљевић Бисенић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

КАМЕРНУ МУЗИКУ И ГУДАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ

(виолина, виола, виолончелo, контрабас)

Председник стручног већа: Нада Иванежа

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

ГИТАРУ И ДУВАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ

(флаутa, обоa, кларинета, хорнa, трубa, тромбон, фагот)

Председник стручног већа: Владимир Гурбај

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

СОЛО ПЕВАЊЕ

Председник стручног већа: Валентина Ташкова

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

ТЕОРЕТСКУ НАСТАВУ

(солфеђо, теорија музике, музички инструменти, хармонија, контрапункт, историја музике са упознавањем музичке литературе, музички облици, етномузикологија, национална историја музике, свирање хорских партитура, дириговање, увод укомпоновање и аудио визуелна техника)

Председник стручног већа: Јасенка Анђелковић Протић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ

(српско традиционално певање, фрула, кавал, гусле, народне игре, етнологија и народни ансамбли)

Председник стручног већа: Бранко Тадић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

ОПШТЕОБРАЗОВНУ НАСТАВУ

(српски језик, енглески језик, француски језик, немачки језик, италијански језик, физика, биологија, психологија, историја са историјом културе и цивилизације, рачунарство и информатика, физичко васпитање, веронаука, грађанско, социологија и филозофија)

Председник стручног већа: Марија Воркапић

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

ученик – председник ученичког парламента и задужена за школска питања: Софија Константиновић 4/1. разред

ученик – заменик председника парламента: Надежда Николић 3/1. разред

ученик – члан задужен за културне делатности школе: Филип Миловић, 3/1. разред

ученик – члан задужен за екологију: Татјана Обрадовић, 4/1. разред

ученик – благајник: Дуња Јеличић, 4/1. разред

ученик – члан тима за самовредновање рада школа, актива за развојно планирање и тима за медијацију : Наталија Лончар, 2/1

ученик – члан тима за медијацију: Нина Ранђеловић, 2/1

ученик – члан тима за медијацију: Симона Ђуровић, 2/1

ученик – члан тима за медијацију: Богдан Нешић 1/1

ученик члан – Јован Стојановић 1/1

ученик члан – Никола Ранковић 1/1

ученик члан – Томислав Ранковић 1/1

САВЕТ РОДИТЕЉА

Представник за 1. омш:

Никола Живковић

Представник за 2. омш:

Јелена Јеленковић

Представник за 3. омш: 

Дарко Мирковић

Представник за 4. омш:

Катарина Костић

Представник за 5. омш:

Александар Тасковић – заменик председник Савета родитеља

Представник за 6. омш:

Милена Бечић

Представник за 1. смш:

Зоран Здравковић

Представник за 2. смш:

Ивана Бубало

Представник за 3. смш:

Зоран Ранковић – председник Савета родитеља 

Представник за 4. смш:

Злата Вукоманчић


МЕНТОРСТВО И 

СТЕЧЕНА ЗВАЊА НАСТАВНИКА

 

СТЕЧЕНА ЗВАЊА ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК:

Александар Хрњак

Снежана Радојевић

Александра Јовановић

Милица Ђорђевић