АКТИВИ И ТИМОВИ

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА:

Милош Трајковић  – директор школе (Председник актива)

Даница Марковић – помоћник директора

Јасенка Анђелковић Протић – помоћник директора (наставник историје музике)

Александар Хрњак – психолог школе

Невена Миљанић  – психолог школе

Марко Ђорђевић – помоћник директора (наставник клавира)

Катарина Костић – представник Савета родитеља

Братислава Ђорђевић – члан школског одбора из реда локалне самоуправе

Наталија Лончар – Председник ученичког парламента

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

ЧЛАНОВИ ТИМА:

Даница Марковић – помоћник директора (Председник актива)

Милош Трајковић – директор школе

Александра Јовановић – помоћник директора

Александар Хрњак – психолог школе

Председници стручних већа

Милица Стојановић – библиотекар (записничар)

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА:

Александар Хрњак, психолог школе – координатор тима

Невена Миљанић, психолог школе

Милица Стојановић, нототекар

Јасенка Анђелковић Протић, пом.дир.

Љиља Мишур Тодоровић, председник већа за ООН

Родитељ ученика који се образује по ИОП-у, уколико постоје ученици који се образују по ИОП-у

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

ЧЛАНОВИ ТИМА:

Александар Хрњак – психолог школе (координатор тима)

Невена Миљанић – психолог школе

Милош Трајковић – директор школе

Марко Ђорђевић – помоћник директора

Славица Танасијевић – секретар школе

Љиља Мишур-Тодоровић – наставник социологије, филозофије и грађанског васпитања

Даница Марковић – помоћник директора (наставник солфеђа)

Зоран Здравковић- Представник савета родитеља

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА:

Невена Миљанић – психолог школе (Координатор тима)

Александар Хрњак – психолог школе

Милош Трајковић – директор школе

Александра Јовановић – помоћник директора (наставник виоле)

Марко Ђорђевић – помоћник директора

Представник ученичког парламента

Дарко Мирковић – представник Савета родитеља

Милица Стојановић – библиотекар (записничар)

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА ШКОЛЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА:

Милош Трајковић – директор школе

Марко Ђорђевић – помоћник директора

Даница Марковић – помоћник директора

Александар Хрњак – психолог школе

Невена Миљанић –психолог школе

Јасенка Анђелковић Протић – помоћник директора

Милица Стојановић – библиотекар/нототекар

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

ЧЛАНОВИ ТИМА:

Александар Хрњак – психолог школе

Даница Марковић – помоћник директора

Милица Ђорђевић – наставник традиционалног певања

Александра Јовановић – помоћник директора

Невена Миљанић – психолог школе

 

ВРШЊАЧКИ ТИМ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ

 ЧЛАНОВИ ТИМА СУ ПРЕДСТАВНИЦИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Нина Ранђеловић – 2. СМШ

Наталија Лончар – 2. СМШ

Богдан Нешић – 1. СМШ

Симона Ђуровић – 2. СМШ

 

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ УНУТАР И ИЗВАН УСТАНОВЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА:

Невена Миљанић – психолог школе (Координатор тима)

Александар Хрњак – психолог школе

Даница Марковић – помоћник директора

Милица Ђорђевић – наставник традиционалног певања

Александра Јовановић – помоћник директора (наставник виоле)

 

ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

        ЧЛАНОВИ ТИМА:

 Милица Ђорђевић – наставник традиционалног певања (Председник тима)

 Александра Јовановић – наставник виоле

 Снежана Перуничић – наставник клавира

Марија Стојановић – наставник флауте

Валентина Ташкова – наставник соло певања

Зоран Гортнар – помоћник директора (наставник физичког васпитања)

Моника Лашанац – наставник флауте

Маја Црнчевић – наставник солфеђа

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛАН РАЗВОЈ

ЧЛАНОВИ ТИМА:

Александар Хрњак – психолог школе (Председник тима)

Невена Миљанић – психолог школе

Одељенске старешине 3. и 4. разреда

ТИМА ЗА РАЗВОЈ ИТ КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА И ПОДРШКУ У КОРИШЋЕЊУ ВЕБ АЛАТА

Марко Ђорђевић – помоћник директора (координатор
тима)

Александра Јовановић – помоћник директорa

Даница Марковић – помоћник директора

Невена Миљанић – стручни сарадник – психолог