You are currently viewing ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 2023/2024. ШКОЛСКА ГОДИНА – КАЛЕНДАР

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 2023/2024. ШКОЛСКА ГОДИНА – КАЛЕНДАР

1. Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на порталу

www.mojasrednjaskola.gov.rs  је могуће од 19.04.2023. године у 8 часова до 24.04.2022. године у 24 часа.

Електронску пријаву обавља родитељ/старатељ детета преко наведеног портала.

2. Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемног испита (21. и 24.04.2023. године од 09-15 часова).

Важна напомена: Без обзира на електронско пријављивање кандидата, обавезна је и непосредна пријава кандидата у Секретаријату школе (и доношење неопходне документације у папиру).

Уз  Пријаву  кандидат  подноси   документацију о општем успеху у претходном школовању : 

А-Општи успех у  основној музичкој школи :

  1. Фотокопија сведочанства 4, 5. и 6.  разреда за шестогодишње основно   музичко образовање или ђачка књижица
  2. фотокопија сведочанства  2, 3. и 4. разреда за четворогодишње основно музичко образовање или ђачка књижица
  3. Потврда  музичке школе да је кандидат  уписан  у  завршни разред . 

Б-Општи  успех у основној ( редовној ) школи

  • фотокопија сведочанства последња три завршена разреда  осмогодишње основне школе или  потврда  основне  школе о општем успеху у последња три завршена  разреда.
  • Ученици осмог разреда  достављају  и  шифру ( добијају је у ОШ)
  • Потврда да су редовни ученици /студенти, достављају кандидати који  упоредо похађају другу средњу школу или факултет .

Напомена :  За упис у музичку школу  за главни  предмет соло певање  и   српско традиционално певање , могу да конкуришу кандидати који поред осталих услова испуњавају и   услов да женски гласови имаjу 21 годину и мање, а мушки гласови  23 године и мање, а за упис на контрабас  19 година и мање.

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ У СРЕДЊУ

ПРИЈАВА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ НЕМАЈУ ЗАВРШЕНУ ОСНОВНУ МУЗИЧКУ

У школској 2023/2024 години у МШ Мокрањац могуће је определити се за један од  образовних  профила  у четворогодишњем образовању:

1. МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ (вокално инструментални одсек  )

2. МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ СРПСКОГ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПЕВАЊА И СВИРАЊА(одсек  српског традиционалног певања и свирања)

3. МУЗИЧКИ САРАДНИК (одсек музичке теорије )

4. ДИЗАЈНЕР ЗВУКА

Упис и начин полагања  пријемног испита  прописан је  Правилником  о упису ученика у средњу  школу ( Сл гласник РС бр. 42/22 ) 

Кандидати бирају да полажу певање или један од наведених инструмента:

 вокално-инструментални одсек: соло певање или један од инструмената: клавир,  гитара, харфа, виолина, виола, контрабас, виолончело, флаута, кларинет, обоа, фагот, труба, тромбон, хорна;

одсек за српско традиционално певање и свирање: српско традиционално певање или један од инструмената: фрула,гусле  и кавал.

За упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек и одсек за српско традиционално певање и свирање, кандидат полаже пријемни испит из два дела, и то:

 1) главни предмет: инструмент, односно певање;

 2) солфеђо са теоријом музике.

Кандидат може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 200 бодова за главни предмет: инструмент, односно певање;

2) 100 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Кандидат  је положио  пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова из главног предмета: инструмента, односно певања и 60 бодова из солфеђа са теоријом музике.

********************************

За упис у музичку школу на одсек за музичку теорију (образовни профил музички сарадник) кандидат полаже пријемни испит из три дела, и то:

1) писмени испит из солфеђа;

2) усмени испит из солфеђа;

3) тест из теорије музике.

Кандидат може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 100 бодова из писменог испита из солфеђа;

2) 100 бодова из усменог испита из солфеђа;

3) 100 бодова из теста из теорије музике.

Кандидат  је положио  пријемни испит ако је остварио најмање 60 бодова на писменом испиту из солфеђа, 60 бодова на усменом испиту из солфеђа и 60 бодова на тесту из теорије музике.

**********************

Испит за ниво основне музичке школе полажу кандидати који нису завршили основну музичку школу,пре полагања пријемног испита . Испит за ниво основне музичке школе састоји се из три дела, и то:

1) солфеђо;

2) теорија музике;

3) главни предмет: инструмент, односно певање.

 На испиту за ниво основне музичке школе кандидат може да оствари највише 30 бодова, и то:

                        1) солфеђо – 10 бодова;

                       2) теорија музике – 10 бодова;

                       3) главни предмет: инструмент, односно певање – 10 бодова.

Кандидат је положио испит за ниво основне музичке школе ако је освојио најмање по четири (4) бода на сваком делу испита