ШКОЛОВАЊЕ

ОСНОВНА И СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

Редовна настава

Редовна настава се изводи према Наставним плановима и програмима који су усвојени од стране Министарства просвете и науке.

Настава у основној музичкој школи изводи се индивидуално (настава инструмента и  певања) и групно (настава солфеђа, теорије музике, оркестра, хора,  камерне музике и групног свирања).

а) Настава главног предмета – инструмента, односно певања

Током шестогодишњег (у I, II и III разреду), четворогодишњег (у I и II разреду) и двогодишњег (у I разреду) основног музичког образовања и васпитања, час траје 30 минута, а у свим осталим разредима 45 минута.

Настава главног предмета и упоредног клавира је индивидуална у свим разредима.

Час упоредног клавира у I и II разреду за соло певање и српско традиционално певање траје 45 минута.

б) Настава солфеђа и теорије музике

Настава солфеђа и теорије музике одвија се у групама од највише 10 ученика.  Часови солфеђа и теорије музике трају по 45 минута.

в) Настава оркестра, хора и камерне музике

Настава оркестра је обавезна за ученике IV, V и VI разреда виолине, виоле, виолончела, тамбуре, мандолине, хармонике и флауте, као и за ученике III и IV разреда контрабаса, обое, кларинета, саксофона, фагота, хорне, трубе, тромбона, тубе и удараљки.

Ученици инструменталисти који не свирају у оркестру обавезни су да похађају наставу хора или камерне музике. Уколико школа има могућности, може за ученике IV, V и VI разреда гитаре и флауте да организује наставу оркестара гитара, односно флаута.

Настава камерне музике организује се за ученике IV, V и VI разреда шестогодишњег, као и за ученике III и IV разреда четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања. Камерни ансамбли се формирају према бројном стању ученика и предвиђају се годишњим школским програмом.

г) Клавирска сарадња – корепетиција

Часове корепетиције имају ученици гудачких инструмената,  дувачких инструмената  и соло певања. За ученике прва три разреда гудачких инструмената и флауте и прва два разреда осталих дувачких инструмената, контрабаса, настава корепетиције је 15 минута недељно по ученику.

За ученике IV, V и VI разреда гудачких инструмената и флауте и III и IV разреда осталих дувачких инструмената, контрабаса корепетиције је 30 минута недељно по ученику.

Ученици I разреда соло певања наставу корепетиције имају 30 минута, а II разреда 45 минута недељно по ученику.  Клавирски сарадник- корепетитор држи ученику наставу у присуству његовог наставника главног предмета.

ЦИЉ: Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основно школског знања и за наставак школовања у средњој музичкој школи.


НАСТАВНИ  ОДСЕЦИ У ОСНОВНОЈ МУЗИЧКОЈ  ШКОЛИ

Одсек за класичну музику  и   одсек за српско традиционално певање и свирање

У оквиру шестогодишњег основног музичког образовања и васпитања изучавају се следећи инструменти: виолина, виола, виолончело, гитара,  харфа, клавир  и флаута.

У оквиру четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања изучавају се следећи инструменти: контрабас, обоа, кларинет,  фагот, хорна, труба, тромбон и инструменти за српско традиционално свирање.

У оквиру двогодишњег основног музичког образовања и васпитања изучава се програм соло певања и традиционалног српског певања.

ОБАВЕЗНИ ОДСЕЦИ – основна музичка школа


НАСТАВНИ  ОДСЕЦИ У СРЕДЊОЈ  МУЗИЧКОЈ  ШКОЛИ

Настава у средњој школи се изводи као индивидуална, групна и разредна настава. Час траје 45 минута.

Основни програмски задаци образовно-васпитног рада који  обухватају  4. степен стручне спреме биће: припрема ученика за даље школовање, оспособљавање за будуће наставнике, извођаче, ствараоце и  друге музичке стручњаке.

Школа је верификована за следеће образовне профиле у четворогодишњем трајању

Образовни профил: