You are currently viewing ПРОГРАМ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

ПРОГРАМ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу музичку школу(Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 8/2020, 11/2020, 15/2020 и 15/2020 – исправка од 21.09.2020. године 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит полаже се пре уписа у први разред средње музичке школе и могу му приступити кандидати који имају завршену основну музичку школу и кандидати који немају основну музичку школу, ако претходно положе испит за проверу нивоа знања завршног разреда основног музичког образовања.

Кандидати који нису завршили редовно основно школовање, а завршили су основну музичку школу могу да се упишу у средњу музичку школу где похађају наставу из уметничких и стручних предмета.

Пријемни испит полаже се у роковима које дефинише Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у складу са Правилником о ушису ученика у средњу школу, Конкурсом о упису у средње школе и Правилником о плану и програму наставе и учења за средње музичке школе.

ПРОГРАМ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА СВЕ ВОКАЛНО ИНСТРУМЕНТАЛНЕ ОДСЕКЕ:

СОЛФЕЂО:

Мелодијска вежба с листа

Ритмичко читање с листа

Питања из Теорије музике (усмено)

ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ

КЛАВИР

Етида

Полифона композиција

Први став сонате

Композиција по слободном избору

ХАРФА

Скала

Етида

Први став сонат или концерта или Тема са варијацијама

Композиција по слободном избору

ГИТАРА

Скала

Етида

Композиција по слободном избору

ДУВАЧИ

Скала дурска и молска

Етида

Композиција по слободном избору

ГУДАЧИ (сви сем контрабаса)

Скала дурска и молска

Етида

Први став сонате или концерта

КОНТАРБАС

Скала дурска и молска

Етида

Композиција по слободном избору

СОЛО ПЕВАЊЕ

Једна вокализа

Једна композиција старог мајстора

Једна песма по слободном избору

Кандидат може да одреди корепетитора по избору или да се определи за школског корепетитора (у том случају је у обавези да приложи партитуру – мелодија и шифре).

ОДСЕК ЗА СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ

ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ:

1 традиционална једногласна песма

2 песме „на бас” (из различитих географских подручја) – извођење и водећег и пратећег гласа

1 песма „на глас” – извођење и водећег и пратећег гласа

Све песме морају бити традиционалне (примери са терена или из стручне литературе, без стилизације и обраде)

ТРАДИЦИОНАЛНО СВИРАЊЕ

Скале у оквиру тонског опсега инструмента (на свим инструментима осим једноструних гусала);

Традиционалне мелодије:

– Једноструне гусле: две епске песме;

– Двоструне и троструне гусле: инструментално извођење две традиционалне песме и две традиционалне игре;

– Фрула/дудук, Окарина: два кола и инструментално извођење две традиционалне песме;

– Двојнице: рабаџијска свирка, инструментално извођење једне традиционалне песме и коло;

– Кавал: инструментално извођење три традиционалне песме и једна пастирска импровизација;

– Шупељка: инструментално извођење две традиционалне песме и једна традиционална игра;

– Цевара: пастирска импровизација, инструментално извођење једне традиционалне песме, једна традиционална игра;

– Дипле и двогласне гајде: путничка мелодија и коло;

– Трогласне гајде: коло и песма;

– Зурле: импровизација;

– Сопиле: инструментално извођење две традиционалне песме;

ОДСЕК ЗА МУЗИЧКУ ТЕОРИЈУ

Усмени део:

Мелодијска вежба с листа

Ритмичко читање с листа

Писмени део:

Једногласни диктат

Тест из Теорије музике