You are currently viewing Процедура полагања пријемног испита за упис у први разред средње музичке школе 2019.

Процедура полагања пријемног испита за упис у први разред средње музичке школе 2019.

ВАЖНА НАПОМЕНА!

Ученици на месту полагања испита поред ђачке књижице могу имати само обичну оловку (односно хемијску оловку за тест из Теорије музике), гумицу и флашицу са водом. Све остале ствари, укључујући мобилне телефоне, треба да оставе у просторији коју је школа ПРЕДВИДЕЛА И ОБЕЗБЕДИЛА.

Индетификација ученика врши се помоћу ђачке књижице. Ученици су дужни да пре почетка испита дају на увид књижицу дежурном наставнику. Ово се односи на све делове испита којима ученици приступају.

ИЗВОД ИЗ УПУТСТВА МП

РодитеЉима, односно законским заступницима ученика и предметним наставницима

није дозвоЉено присуство у школи за време полагања пријемног испита без посебне дозволе (када је одрасла особа у својству личног пратиоца или асистента ученику са сметњама у развоју и инвалидитетом).

Ученике прозива и идентификује на основу ђачке књижице дежурни наставник пре уласка у салу или учионицу где се пријемни испит реализује.

За испите који се полажу ПИСМЕНО важи правило да сваки ученик седи сам у клупи, а да размак између клупа треба да буде најмање 1 метар.

ИСПИТУ ИЗ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА НА ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНОМ ОДСЕКУ И УСМЕНОМ ИСПИТУ ИЗ СОЛФЕЂА може присуствовати само комисија, корепетитор који прати ученика, као и председник школске комисије (по правилу директор школе или изузетно лице које директор одреди). Супервизор све време има увид у спровођење процедуре, тока и реализације испита.

ДИКТАТ

УЧЕНИЦИ ТРЕБА ДА ДОЂУ најмање 15 минута пре почетка дела испита из ДИКТАТА, како би дежурни наставник могао да их прозове, идентификује и упути на место полагања.

  • На ДЕЛУ ИСПИТА СА ДИКТАТОМ дежура ИСТА комисија са усменог дела испита из предмета солфеђо (музички сарадник – теоретичар или дизајнер звука). Ученици диктат пишу обичном оловком.
  • После завршеног диктата дежурни наставници, у овом случају чланови комисије, у обрасцу који се налази у Упутству МП евидентирају број ученика који је приступио полагању.
  • Потписан образац достављају председнику школске комисије.
  • Испитна комисија након тога прегледа и оцењује дикатат, црвеном хемијском оловком. Када зврше са прегледом диктата, чланови комисије попуњавају записник (из Упутства МП) и предају га заједно са диктатима председнику школске комисије.
  • Супервизор све време има увид у спровођење процедуре, тока и реализације испита.

 

ТЕСТ ИЗ ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ

УЧЕНИЦИ ТРЕБА ДА ДОЂУ 30 минута пре почетка испита, како би дежурни наставник могао да их прозове, идентификује и упути на место полагања.

– Учионица или просторија у којој се полаже тест из Теорије музике треба да има клупе које су обележене јасно истакнутим редним бројевима.

– Сваки ученик се од стране дежурног наставника прозива по редоследу како се налази на списку пријављених за полагање пријемног испита и упућује у клупу са одговарајућим редним бројем.

–  За испит из ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ такође важи правило да сваки ученик седи сам у клупи, а да размак између клупа треба да буде најмање 1 метар.

Испред учионице или просторије у којој се полаже тест СВЕ ВРЕМЕ дежура наставник који води рачуна о томе да се пријемни одвија неометано.

На тесту из Теорије музике дежурни наставници су наставници који не предају тај предмет.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Одговори на тесту из Теорије музике на крају рада морају бити написани ХЕМИЈСКОМ ОЛОВКОМ плаве боје. Одговори написани само обичном оловком сматрају се неважећим. НА ОВО ТРЕБА СКРЕНУТИ ПАЖЊУ УЧЕНИЦИМА!

Дежурни наставници записнички констатују колико тестова су преузели, колико је искоришћено… у обрасцу

Дистрибуција тестова – дежурни наставници из Упутства МП.

Када су ученици прозвани и смештени у клупе, сваком ученику се на клупи налази:

  • велика бела коверта у којој се налази тест,
  • мала плава коверта и
  • две идентификационе картице који се налазе у Упутству МП.

Ученик попуњава картице и 1 картицу потписује дежурни наставник пре почетка теста. Потписану картицу ученик ставља у плаву коверту (то се све ради 15-20 минута пре званичног почетка теста).

Када ученик заврши тест, дежурни наставник потписује другу идентификациону картицу који ученик носи са собом, тест ставља у велику белу коверту. У ту исту коверту ставља и плаву коверту.

Поменуте коверте остају на клупи на којој је ученик радио тест. Када сви ученици заврше тест, дежурни наставници покупе све велике беле коверте, записнички констатују колико ученика је приступуло полагању (образац је у Упутству МП) и све то предају председнику школске комисије.

Председник школске комисије евидентира све примљено и након тога све беле коверте (са плавим ковертама у њима) предаје комисији за шифровање.

Комисија за шифровање додељује шифру сваком тесту (десни горњи угао на тесту) и исту шифру уписује на плаву коверту.

Шифре додељује комисија за шифровање.

Супервизор све време има увид у спровођење процедуре, тока и реализације испит