СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА

СТРУЧНА ВЕЋА

 

Средња музичка школа траје четири године и уписује ученике на три смера:

1. вокално-инструментални

2. теоретски

3. етномузиколошки

 

Вокално-инструментални смер подељен је на четири већа :

1. за клавир и харфу

2. гудачке инструменте - виолина, виола, виолончело, контрабас

3. дувачке инструменте - флаута, обоа, кларинет, фагот, хорна, труба, тромбон

4. Веће за соло певање

Гитара се налази у оквиру већа за камерну музику

 

На смеру затеоретску наставуглавни предмети су солфеђо и хармонија.

 

На етномузиколошком смерусе као главни предмети уче традиционално народно певање или свирање.

 

Поред главног предмета (инструмента, соло/ етно певања, солфеђа) упоредни инструмент за сва већа, осим клавирског, јесте клавир који се учи по програму основне музичке школе за оне ученике који су током претходног школовања завршили неки други инструмент, и по програму за упоредни клавир средње школе за оне ученике који су овај инструмент завршили у основној музичкој школи.

Уже стручне предмете на вокално-инструменталном смеру чине: камерна музика, читање с листа, корепетиција (за ученике клавира), оркестар (за ученике гудаче и дуваче), хор (за соло-певаче, клавиристе, харфисте и гитаристе), групно певање, народна игра и етнологија (за етномузиколошко веће).

Остали музичко-теоријски предмети су заједнички за сва већа - солфеђо, хармонија, контрапункт, музички облици, историја музике, национална историја музике, музички инструменти, етномузикологија.

У оквиру средње музичке школе могуће је и стицање општег образовања кроз предмете који су планом и програмом предвиђени за ученике који похађају само музичку школу.

Настава се одвија на две локације. У згради у улици Дечанској број 6 раде управа Школе, веће за клавир и харфу, веће за соло певање и веће за теоретске предмете , док су у згради у улици Крунској бр.8 смештена већа за гудачке и дувачке инструменте, етномузиколошко веће, веће за камерну музику и гитару и општеобразовна настава.

 

 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНА НАСТАВА

 

У саставу МШ "Мокрањац", поред музичког образовања, ученицима је доступно и опште образовање на већу за општеобразовну наставу. Структура програма овог већа је прилагођена потребама ученика музичког профила. Заступљени предмети су углавном друштвеног смера, са изузетком биологије и физике које се уче у I разреду. Такође ученик се на упису у I разред опредељује за један од два изборна предмета, верску наставу или грађанско васпитање.

Поред српског језика и књижевности, ученици уче и стране језике (енглески, француски, немачки, италијански). Уколико је ученик у претходном школовању имао само један страни језик, у нашој школи је омогућено и учење другог страног језика (италијанског или француског), по избору ученика.

Програмски, настава психологије и филозофије је обогаћена садржајима акцентованим на разумевању психолошких основа уметничких делатности, као и развијање и унапређивање естетичког укуса, те формирање критичног и апстрактног мишљења у оквиру схватања и доживљавања света.

Настава историје цивилизације и културе и настава социологије омогућавају схватање развоја друштва и значаја културе и цивилизације, врсте културних значења и перспектива развоја савременог друштва.

Стручним усавршавањем, праћењем одговарајуће стручне литературе, професори доприносе бољем и савременијем савладавању градива, избегавању рутине, а програм чине лакшим, занимљивијим и прихватљивијим за ученике.

Ученици који заврше музичку гимназију имају пролазност на свим факултетима друштвеног смера. Имамо и примере где су наши ученици уписивали и факултете природног смера. Морамо напоменути да сви полажу пријемне испите пре уписа жељених факултета.

НАСТАВНИЦИ КОЈИ ПРЕДАЈУ У НАШОЈ ГИМНАЗИЈИ: - Српски језик и књижевност: Љубица Арсић - Енглески језик: Наташа Мишковић - Немачки Језик: Вања Дашић - Италијански језик: Јелена Гавровић - Француски језик: Мира Попин - Историја са историјом културе и цивилизације: Стојанка Милић - Рачунарство и информатика: Владимир Сремчевић - Психологија: Александар Хрњак - Социологија: Љиља Мишур Тодоровић - Грађанско васпитање: Љиља Мишур Тодоровић - Верска Настава: Лазар Николић - Физичко Васпитање: Зоран Гортнар - Биологија: Марина Дрндарски - Физика: Снежана Шкундерић