ПРОПИСИ – ПРАВНИ АКТИ

ПРОПИСИ – ПРАВНИ АКТИ

ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон о изменама и допунама Закона о oсновном образовању и васпитању

Примена Закона о заштити података о личности

Аkтивности шkоле у процесу планирања и реализације мера у циљу спречавања насиља, злостављања и занемаривања

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о оцењивању у ОМШ

Правилник о оцењивању у СМШ

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Правилник о начину обављања организованог превоза деце 

Обављање организованог превоза деце

Захтев уз Правилник о организованом превозу деце

Правилник o организациjи и остваривању екскурзиjе у средњоj школи

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о програму опште уметничке матуре

Правилник о општинском савету родитеља

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАMИ

Основна школа

Основна школа – нови план и програм (примењује се од школске 2019/2020. године)

Средња школа

АКТА ШКОЛЕ

Статут школе

РЕШЕЊА И ОДЛУКЕ

Одлуку о одређивању лица за заштиту података о личности

УЏБЕНИЦИ

Каталог уџбеника за први разред средње школе

затвори