ШКОЛСКИ ОДБОР

 

 

Школски одбор је именован решењем Скупштине града Београда број 112-692/14-С од  22. јула 2014. године,  на време од 4 године.

 

Чланови Школског одбора су:

Председник - Сергеј Беук - представник локалне самоуправе

Заменик председника - Владан Новаковић - представник родитеља

Бранко Тадић - проф. традиционалног певања

Љубица Арсић - проф. српског језика

Виктор Бајлер - проф. виолине

Ђорђе Миличић - представник родитеља

Ивана Медић - представник родитеља

Јелена Дујна - представник локалне самоуправе

Братислава Ђорђевић - представник локалне самоуправе

 

Представници ученичког парламента у раду Школског одбора у школској 2017/18. години су председник и потпредседник ученичког парламента: Марија Миловановић 3/2, ТО, и Теодора Миљковић.4/1 Виолончело

 

Прва  седница одржаће се 15. септембра,  а наредне четири  седнице у школској 2017/2018. години планиране су током месеца октобар – новембар, децембар – јануар , март - април, јун и по потреби седница до 10. јула 2018. године.

 

Школски одбор, на седницама ради на  пословима из своје  надлежности:

- Доноси Статут, Правила понашања у школи, Правилник о безбедности и   заштити ученика и друге опште  акте и даје сагласност на акт о систематизацији послова .

- Доноси предшколски, школски програм, годишњи план рада, развојни план и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању.

- Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије.

- Доноси финансијски план школе у складу са законом.

- Одлучује о верификацији школе и о статусним променама.

- Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању.

- Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун, извештај  о раду директора и раду школе ,  извештај о извођењу екскурзија и студијских путовања итд.

- Разматра поштовање општих принципа , остваривање циљева  образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно васпитног рада.

- Именује чланове стручног актива за развојно планирање.

- Прописује мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа у сарадњи са надлежним органом локалне самоуправе.

- Брине се о потпуном, благовременом и тачном информисању запослених о питањима значајним за рад и живот школе.

- Одлучује по жалби односно приговору на решење директора.

- Одлучује о правима и обавезама директора школе.

- Обавља и друге послове у складу са законом  и статутом школе.