Вишња Пешић

 

Образовање:

Факултет музичке уметности у Београду

Смер: Општа музичка педагогија

Занимање: Дипломирани музички педагог

Радно искуство:

Mузичка школа “Mокрањац” у  Београду

• Наставник солфеђа / хора основе музичке школе и припремног разреда

Музичке школе “Kоста Манојловић”  Београд

• Наставник припремне наставе, солфеђа и теоретских предмета

Организатор и креатор музичко – драмских представа „Музичка шума“, „Прича о краљу“, „Вивалди“ и „Медведова женидба“.

Центар за заштиту деце и омладине, улица Звечанска, у Београду

 

• Наставник музике за децу са посебним потребама

 Наставник примењује рад по лично креираном програму музичког образовања деце без родитељског старања узраста 3 – 7 година, који је посебно урађен и прилагођен раду у стационару као и менталном склопу деце услед немогућности боравка у природној породици. Програм је креиран тако да укључивањем деце у различите музичке активности подржи и помогне  интелектуалном и социјалном развоју деце која живе у нестандардним друштвеним групама.

 

 Стручно усавршавање:

• семинари Владимира Јовановића – Ритам, парлато, диктати, певање с листа, транспозиција и примена уџбеника у настави солфеђа ноже и средње музичке школе

•  семинари Мултимедијалне музичке радионице; Увођење у музику – нови концепт музичког образовања Мирославе Лили Петровић, Музичко забавиште и припремни разред у школама за основно музичко образовање, Дечја композитроска радионица, итд

 

 

мејл: rodvisnja@yahoo.com